Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

Ajgaczju5
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viakillthemwithsmile killthemwithsmile
Ajgaczju5
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaathaiya athaiya
Ajgaczju5
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8269 8c07 500
Reposted frombun bun viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5
8496 36e8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafelicka felicka
Ajgaczju5
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5
7002 3f9d 500
Reposted fromsavatage savatage viaathaiya athaiya
Ajgaczju5
Ajgaczju5
0380 4eac 500
Reposted fromfelicka felicka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5
3062 d2ce 500
Ajgaczju5
4214 0c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
Ajgaczju5
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka

March 01 2015

Ajgaczju5
7903 703b
Reposted fromonlywhite onlywhite vianajagody najagody

January 07 2015

Ajgaczju5
1363 c969
Reposted fromsoSad soSad viaagzzz agzzz
Ajgaczju5
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromwetryagain wetryagain vianowelovestory nowelovestory
Ajgaczju5
Leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie.

January 05 2015

Ajgaczju5

January 01 2015

Ajgaczju5
9723 1b59 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl